PROPOSAL

一世人一次除左係結, 求婚亦都係一個重要一環,    為另一方許下一個一生既承諾既序章。

只要是你有朋友了結婚,你都會聽過各種不同形式求婚, 相比起不似大日子, 大日子做既其實大家都係一式一樣

唯一唔同既係, 未必個個都會需要用影片紀錄, 有些原因因為選擇低調,  因為有朋友手機拍, 各種各種

但有沒有想過, 除了拍低求婚一刻,我地有無想過,  影片既目的為了什麼

我地唔需要人有我有, 影片係為了我們將來什麼時候, 開出來看既時候,可以令我開心、令我喊、令我動容,令我知道N年前你既想法

只要你地有呢個想法,無類你用咩形式既求婚, 甚至簡簡單單既求婚,我都會令你地感受到